fb

Personuppgiftspolicy

Personuppgifter är information kopplad till dig

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. Vi samlar in personuppgifter, från våra försäkringsförmedlare som vi använder i skaderegleringen. Vi behandlar även personuppgifterna bland annat för att hantera din försäkringsansökan och för att kunna administrera försäkringen om du blir kund hos oss.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på SveNord Försäkring som står bakom KonsumentFörsäkring värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och regler om försäkringssekretess. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

SveNord Försäkring behandlar personuppgifter på KonsumentFörsäkrings vägnar för att kunna administrera försäkringsförhållandet. Vi samlar in personuppgifter t.ex. när du ansöker om försäkring och vi behandlar dessa bland annat för att hantera din ansökan, administrera försäkringen, utreda och reglera skador. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer, adress, och hälsouppgifter. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med t.ex. tjänsteleverantörer som t.ex. adekvata försäkringsbolag, skadeanmälningsregister, myndigheter och domstolar.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Du kan även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Samtidigt lyder vi under Försäkringsavtalslagen som innebär att vi måste hålla dina uppgifter i 10 år, om du är eller varit kund hos oss.

Rätt att begära registerutdrag

SveNord Försäkring AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, ska du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till SveNord Försäkring, GDPR – ombud, Box 5216, 102 45 Stockholm. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år.