fb

Förköpsinformation

FÖRKÖPSINFORMATION
FÖRMEDLARBOLAGET SVENORD FÖRSÄKRING AB

Allmän information

Förmedlarbolaget SveNord Försäkring AB (Bolaget) är försäkringsförmedlare och distribuerar huvudsakligen sakförsäkringar, och livförsäkringar inom Gruppförsäkring och Risk försäkring.

Bolaget är inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att Bolaget inte är bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

Kontaktuppgifter

Förmedlarbolaget SveNord Försäkring AB
Organisationsnummer: 556884-6454
Postadress: 114 39 Stockholm
Telefonnummer: 08 420 035 50
Besöksadress: Nybrogatan 34
E-postadress: fredrik.larsson@svenord.com
Webbadress: www.svenord.com

TILLSTÅND OCH TILLSYN

Tillstånd

Bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen för försäkringsdistribution enligt nedan.

  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) förs.förm.
  • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)


Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att begära att få veta om en anställd hos bolaget har rätt att distribuera försäkringar och om den rätten är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.


Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

[Om annan verksamhet utövas utöver försäkringsdistribution ska det informeras om att den verksamheten inte står under Finansinspektionens tillsyn.]

Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar.

Konsumentverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats. www.fi.se

Bolagsverket
Postadress: 851 31 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

BOLAGETS FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING

Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

KOMMUNIKATION

Du som kund har rätt att få denna och viss annan information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning i pappersform. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information tillställt dig personligen via din kundportal eller e-post.

I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Bolaget Via kundportalen uppdaterar du även din familjesituation. Du som kund har alltid rätt att på begäran få den information som nämns ovan avgiftsfritt i pappersform. All kommunikation sker på svenska men viss information går att få på engelska.

INFORMATION OM VÅR PERSONAL OCH KUNSKAPSKRAV

Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som verkar under Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest.

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd

Fredrik Larsson är anställd i bolaget och får förmedla skade- och livförsäkringar.
Telefon: 070-631 99 41
E-postadress: fredrik.larsson@svenord.com

PRISET FÖR DISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING

Bolaget erhåller som regel ersättning från de försäkringsbolagen Bolaget vid var tid samarbetar med. Ersättning utgår normalt som en årlig ersättning i form av en procentsats av försäkringspremien som du betalar till försäkringsbolagen samt på vissa produkter med spainslag en procentuell ersättning på försäkringens kapitalvärde. Denna ersättning ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

I de fallen ersättning inte erhålls kommer Bolaget att fakturera kunden för rådgivning och administration av försäkringen. Vi kommer i samband med distributionen och rådgivningen eller vid tidpunkten för när försäkringen ska tecknas att informera dig som kund om priset för distributionen och rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners.

INTRESSEKONFLIKTER

Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Bolagets verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Bolaget antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad via partner, hos Länsförsäkringar Stockholm.
Webbadress: www.lansforsakringar.se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro och totalt 2 510 236 euro för alla skador under försäkringsperioden.

OM DU INTE ÄR NÖJD

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Konsumenternas Försäkringsbyrå: www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå: www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument): www.hallakonsument.se
Konsumentrådgivningen i din kommun: www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Bolagets klagomålsansvarig

SveNord Försäkring AB
Klagomålsansvarig
114 39 Stockholm
E-post: kundservice@svenord.com

KVALIFICERADE INNEHAV

Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen – GDPR – innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy.

SVENSKA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES FÖRENING

Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens.

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), www.sfm.se