fb

Förköpsinformation

FÖRKÖPSINFORMATION OM SVENORD FÖRSÄKRING AB
ALLMÄN INFORMATION
Du har enligt lag rätt att få denna information och det är viktigt att du läser den innan du köper
en försäkring. Du bör även spara informationen.
SveNord Försäkring AB (Bolaget) är försäkringsförmedlare och distribuerar [både
livförsäkringar och sakförsäkringar].
Bolaget är inte bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal
försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.
De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: [Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP,
Folksam, If, Trygg-Hansa, Futur Pension, Movestic, Euro Accident, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring,
Bliwa och Vitea Life].
De bolag som ingår i urvalet för sakförsäkringar är för närvarande: [Trygg-Hansa, If, Moderna
försäkringar, Länsförsäkringar, Dina försäkringar, Folksam, Nordeuropa Försäkring. Ålands
Ömsesidiga, Maiden och Vitea Life].
Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som
upphandlats centralt via försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga.
Bolagets försäkringsförmedlare företräder kunden och agerar för kundens räkning och för kundens
bästa vid distribution av försäkringar.
Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information
om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt
ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har
distribuerat till dig.
KONTAKTUPPGIFTER
SveNord Försäkring AB
Organisationsnummer: 556884-6454
Postadress: Telefonnummer: 08 420 03550
Besöksadress: Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm
E-postadress: kundservice@svenord.com
Hemsida: www.svenord.com
TILLSTÅND OCH TILLSYN
Tillstånd
Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att distribuera försäkringar enligt nedan.
▪ Försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser (direkt).
▪ Försäkringar i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt).
Ver 2022-03 2 av 6
Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att få information om vilka anställda som har rätt
att distribuera vilka försäkringar. Du kan läsa om det i Finansinspektionens företagsregister (www.fi.se)
eller kontakta Finansinspektionen enligt kontaktuppgifterna nedan.
Tillsyn och registrering
Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är
registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos
Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.
[Om annan verksamhet utövas utöver försäkringsdistribution ska det informeras om att den
verksamheten inte står under Finansinspektionens tillsyn]
Konsumentverket utövar tillsyn över marknadsföring och informationsinnehåll.
Konsumentverket Finansinspektionen Bolagsverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 0771-42 33 00 Telefon: 08-787 80 00 Telefon: 060-18 40 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se E-post: finansinspektionen@fi.se E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se Webbplats: www.fi.se Webbplats: www.bolagsverket.se
BOLAGETS FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING
Bolaget kan komma att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder utifrån de
försäkringsbolag som ingår i urvalet enligt ovan. Rådgivningen är därför inte grundad på en opartisk
och personlig analys (oberoende rådgivning).
I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer
Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.
KOMMUNIKATION
Bolaget kommer i första hand att kommunicera med dig via vår hemsida och E-post. Där hittar du till
exempel alltid aktuell förköpsinformation om Bolaget. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de
tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information via epost.
I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har
möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post. Det åligger dig som
kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Bolaget.
Du som kund har alltid rätt att på begäran få denna information samt viss annan information avgiftsfritt
i pappersform. All kommunikation sker på svenska.
INFORMATION OM VÅR PERSONAL OCH KUNSKAPSKRAV
Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som är verksamma hos Bolaget har den
bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska
årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest. I Finansinspektionens företagsregister
(www.fi.se) kan du se vilka anställda som har rätt att distribuera försäkringar för Bolagets räkning.
Ver 2022-03 3 av 6
PRISET FÖR DISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING
Bolaget erhåller ersättning för den försäkringsdistribution vi utför antingen genom ett arvode från dig
som kund eller genom ersättningar från våra samarbetspartners.
Ersättningen beror bland annat på vilken försäkringsprodukt som du köper. Du kommer få en
beskrivning av ersättningen innan respektive tillfälle som du tecknar försäkring. I andra fall
informerar vi via vår hemsida.
Ersättningen ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen
inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka
administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.
REGELBUNDEN RAPPORT OM KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR
Du som kund har i vissa fall rätt att få en regelbunden rapport innehållandes information om de
produkter och tjänster vi har distribuerat till dig samt kostnader och ersättningar för dessa.
Information om produkter och tjänster samt de kostnader som avses ovan kommer du att få av det
försäkringsbolag du tecknat din försäkring hos. Information om de ersättningarna, finner du vidare via
vår hemsida.
HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR
För information om Bolagets arbete med hållbarhet se Bolagets hemsida.
INTRESSEKONFLIKTER
Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Bolagets
verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med
ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har
Bolaget antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.
En identifierad intressekonflikt är att Bolaget äger aktier i intresseorganisationen Free Broker Group i
Norden AB (FBG), vilken i sin tur äger Tydliga AB till 91% samt cirka 6% i bolaget Alpcot Ltd som äger
värdepappersbolaget Alpcot AB.
Bolaget kan komma att förmedla produkter och tjänster från Alpcot AB. FBG kan erhålla utdelning
från Alpcot Ltd som i sin tur kan erhålla utdelning från Alpcot AB. Vid varje rådgivningstillfälle
redovisar vi den förmedlingsersättning som utgår, men Bolaget kan även komma att erhålla
utdelning från FBG i sin egenskap av aktieägare där. När sådan utdelning utbetalas fördelas den i
enlighet med det aktieägaravtal och den utdelningspolicy som gäller. Eftersom utdelning är ett beslut
för bolagsstämman i FBG saknas möjlighet för Bolaget att i samband med distributions-
/rådgivningstillfället upplysa kunderna om storleken på den eventuella utdelningen.
Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. En av Tydligas uppgifter är att
upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga
försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga eller annat bolag inom
samma koncern som Tydliga (inkluderat intressebolag) och Tydliga kan för den administrationen och
de produkterna komma att få ersättning. En intressekonflikt består i att en förmedlare kan komma
att distribuera en produkt administrerad av Tydliga, inkluderat andra bolag inom samma koncern
Ver 2022-03 4 av 6
som Tydliga samt intressebolag, och senare komma att erhålla en aktieutdelning genom sitt ägande i
FBG och/eller en återbäring av Tydliga. Eventuell återbäring beslutas årsvis i efterskott och är
beroende av bland annat Tydligas ekonomiska resultat, skadehistorik m.m. Därför saknas möjlighet
att vid distributions-/rådgivningstillfället upplysa kunden om storleken av eventuell återbäring.
Det kan förekomma att vissa produkter som Bolaget distribuerar ger mer ersättning än andra. Detta
kan ge incitament för Bolaget eller försäkringsförmedlaren att distribuera just dessa produkter till
kunden trots att den produkten nödvändigtvis inte är den mest lämpliga eller passar kundens krav
och behov bäst.
För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje
distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en
personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. I tillägg
genomför Bolaget löpande stickprovskontroller där all rådgivningsdokumentation granskas i syfte att
säkerställa att dina intressen som kund sätts främst. Vid rådgivning avseende försäkringsbaserade
investeringsprodukter föregås rådet alltid av en lämplighetsbedömning. Vi kommer i samband med
rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund.
De organisatoriska och administrativa system som har fastställts för att förebygga eller hantera
intressekonflikter angivna ovan med anledning av distribution och rådgivning av försäkringsbaserade
investeringsprodukter är inte tillräckliga för att med rimlig säkerhet säkerställa att det inte finns en
risk för att kundens intressen skadas.
Närmare information om vad Bolagets regler om intressekonflikter innehåller lämnas till kunden på
dennes begäran.
ANSVARSFÖRSÄKRING
Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring
gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm
Kontaktuppgifter:
Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se
Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande
har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra
anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller
borde ha märkt att en skada uppkommit. Du har därmed en skyldighet att aktivt ta kontakt med oss.
Om underrättelse inte sker inom skälig tid, har du inte längre rätt till skadestånd. Detsamma gäller
om talan inte väcks senast inom tio år från distributionstillfället.
Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750
euro för alla skador under försäkringsperioden.
Ver 2022-03 5 av 6
OM DU INTE ÄR NÖJD
Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning
av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds
så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer
vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av
ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.
Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:
Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se
Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).
Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall
att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende
och dina utsikter att nå framgång i tvisten. Bolagets klagomålsansvarig:
SveNord Försäkring AB
Klagomålsansvarig, Fredrik Nilsson
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna.
E-post: fredrik.nilsson@tydliga.se
KVALIFICERADE INNEHAV
Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar
från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget.
ALLMÄNNA VILLKOR
Du som kund omfattas efter lämnande av fullmakt till Bolaget av Bolagets allmänna villkor för
kunder. De vid var tid aktuella allmänna villkoren hittar du på din kundportal.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Dataskyddsförordningen – GDPR – innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet
med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter,
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU
och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.
Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer
information hänvisas till Bolagets integritetspolicy, som du hittar på vår hemsida.
TILL MOTVERKANDE AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM
I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppställs en rad
grundläggande krav för identitetskontroll med mera. Särskilda regler gäller för personer i politiskt
utsatt ställning (political exposed persons, PEP). Information kan komma att efterfråga av dig som
kund i samband med tecknande av livförsäkring och/eller investeringar inom ramen för en försäkring.
Ver 2022-03 6 av 6
TYDLIGA
Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande
aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 350
försäkringsförmedlare anslutna till sig. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla
försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser. Du
kan läsa mer om Tydliga på www.tydliga.se.
SVENSKA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES FÖRENING
Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation
för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav
som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares
kunskap och kompetens. Mer information om medlemskapet och SFM:s etiska riktlinjer finns på
www.sfm.se.